با چه زبانی می توان غم واندوه را از دست دادن حاجیان عزیز ومظلوم را در منا داد