حضرت فاطمه علیهاالسلامدر زمینه پاداش خدمت به مادر فرمودند:

 « إلزَم رِجلَها ؛ فَإنَّ الجَنَّةَ تَحتَ أقدامِها »

« در خدمت مادر باش ؛ زیرا بهشت زیر قدم هاى مادران است .»

منبع: كنزالعمّال ، ح 45443